Al-Adl Artinya "Yang Maha Adil" Asmaul Husna

Al-Adl Artinya

asmaul husna merupakan nama nama baik milik allah SWT yang berjumlah ada 99. sifat allah ini sangat baik ketika di ucapkan oleh manusia untuk memohon doa kepada allah SWT. menghafalkan asmaul husna akan memberikan banyan manfaat bagi yang mengamalkanya.

bagi umat muslim kita wajib untuk menyakini rukun iman, dan salah satunya ialah iman kepada allah. salah satunya bentuk iman kepada allah ialah mengetahui, menghafalkan, mengamalkan dan memahami nama-nama allah SWT.

beberapa ulama memiliki perbedaan pandangan dan salah satunya bahwa menghafalkan dan memahami makna asmaul husna dalam kehidupan sehari-har bisa menghantarkan kita kesurga Alla SWT. salah satu nama allah ialah Al-Adl, apa sih arti dari Al-Adl berikut penjelasanya.


Al-Adl Arab dan Artinya

Al-Adl dalam bahasa Arab (العدل) dalam asmaul husna artinya "yang maha adil" al-adl berasal dari kata adala yang artinya lurus dan sama. keadilan Allah SWT bersifat mutlak dan tidak dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. keadilan allah SWT dilandasi oleh ilmu SWT yang maha Luas. sehingga tak mungkin keputusannya itu salah. 


allah dinamai al-adl karena keadilan allah adalah sempurna. dengan itu semua yang diciptakan oleh allah dan ditentukan allah sudah menunjukan keadilan yang sangat sempurna.  allah adalah pencipta segalanya dari keindahan, keburukan, kebaikan dan sekaligus kejahatan. allah SWT bersifat adil bagi semua makhluknya, dalam hal ini ada sebuah rahasia yang sulit dimengerti. 

secara umum adil adalah memposisikan sesuatu dengan haknya atau semestinya degan tidak melanggar hak dan juga kewajibanya. dalam hal lain adil adalah sebauh keputusan perkara sesuai dengan ketentuan allah SWT dalam al-quran dan ketentuan Rasulullah SAW dal As-sunnah, bukan hanyalah tergantung pada akal manusia semata. 

Dalil Tentang Al- Adl 

seperti dalam firman allah surat Al-hujurat ayat 9


Latin Arab: wa in ta ifatani minal mu mininaqtatalu fa aslihu bainahuma, fa im bagat ihdahuma alal ukhra fa qatilullati tabqi hatta tafi a ila amrillah, fa in fa at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. 

Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.


Tafsir surat Al-Hujurat Ayat 9

Bila dua kelompok dari orang-orang yang beriman bertikai, maka kalian (wahai orang-orang beriman) harus mendamaikan mereka, dengan menyeru mereka agar berhakim kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan rela menerima hukum keduanya. Bila salah satu dari kedua kelompok melanggar dan menolak seruan kepada Allah dan Rasulullah, maka perangilah mereka hingga mereka kembali kepada hukum Allah dan Rasulullah. Bila mereka telah kembali, maka damaikanlah mereka dengan adil. Berlaku adillah dalam hukum kalian, jangan melampaui hukum Allah dan Rasulullah dalam mengambil keputusan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil dalam hukum mereka yang memutuskan dengan keadilan diantara makhlukNya. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat “mahabbah” bagi Allah secara hakiki sesuai dengan keagungan Allah.

Referensi Dalil:
Referensi: https://tafsirweb.com/9779-surat-al-hujurat-ayat-9.html

0 Response to "Al-Adl Artinya "Yang Maha Adil" Asmaul Husna"

Post a Comment